Liikennöitsijöille

Joukkoliikenteen järjestäminen Kuopion kaupungin toimivalta-alueella

Kaukoliikenteen reitit Kuopion keskustassa

Kilpailun rajoittaminen

Kaupungin laskutusosoitteen postitoimipaikka

Tarjouskilpailu Kuopion maaseutualueen joukkoliikenteen hoitamisesta     (EU hankintailmoitus/erityisalat, tarjouspyyntö 262788)

Tarjouskilpailu Kuopion maaseutulinjojen Kuopio-Hirvilahti (71), Kuopio-Sotkanniemi-Kurkimäki (74, 75) ja Kuopio-Nilsiä (61) liikenteen hoitamisesta bruttoliikennesopimuksiin perustuen on avattu. Sopimuskausi on viisi vuotta, jota voidaan jatkaa kahdella vuodella mallilla 1+1.

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta?id=262788&tpk=dc5386e2-bbd7-4c8d-a235-5d78f6055d09.

Tarjoukset tulee jättää sähköisesti osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta?id=262788&tpk=dc5386e2-bbd7-4c8d-a235-5d78f6055d09 19.12.2019 klo 10:00 mennessä.

Hankinnasta voi esittää kysymyksiä tarjousaikana. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samaan paikkaan annetaan vastaukset kysymyksiin. Tarjoaja on velvollinen tutustumaan kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin ennen tarjouksen jättämistä sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti vastauksissa annetut täsmennetyt tiedot tarjousta antaessaan. Muulla tavalla esitettyihin kysymyksiin ei vastata tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takaamiseksi.

Hankinta on keskeytetty

Sansia Oy on päätöksellään 30.10.2019 keskeyttänyt Kuopion kaupungin maaseutuliikenteen linjojen 71, 74, 75, 61, 81- 86 ja Vehmersalmen asiointilinjojen hankinnan. Perusteluna ovat puutteelliset tarjoukset, jotka hylkäämällä todellista kilpailutilannetta ei syntyisi.

Myönnetyt yksinoikeudet Kuopion kaupunkiseudun paikallisliikenteelle ja maaseutuliikenteelle

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta myönsi hallintopäätöksellään 14.2.2019, § 5 yksinoikeuden paikallisliikenteen linjojen 4 ja 8 sopimusliikennöitsijälle, Kuopion Liikenne Oy:lle sekä paikallisliikenteen linjojen 30-40 sopimusliikennöitsijälle Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle ajalle 3.6.2019 – 2.6.2024 sekä mahdollisesti kahdelle optiovuodelle mallilla 1+1 vuotta. Yksinoikeus kattaa sopimusten mukaiset liikenteet sekä niihin sopimusten aikana tehtävät sopimusten ja hankintalainsäädännön mukaiset muutokset.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta myönsi hallintopäätöksellään 27.3.2019, § 11 yksinoikeuden paikallisliikenteen linjojen 1 ja 3 sopimusliikennöitsijälle, Vihavaisen Taksi Oy:lle sekä maaseutuliikenteen linjojen 42-48 sopimusliikennöitsijälle Kuopion Tila-Auto Oy:lle ajalle 3.6.2019  – 3.6.2022 sekä mahdollisesti kahdelle optiovuodelle mallilla 1+1 vuotta. Yksinoikeus kattaa sopimusten mukaiset liikenteet sekä niihin sopimusten aikana tehtävät sopimusten ja hankintalainsäädännön mukaiset muutokset.

Joukkoliikenteen järjestäminen Kuopion kaupungin toimivalta-alueella

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on uusinut 26.4.2018 päätöksen avoimien joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä Kuopion kaupungin toimivalta-alueella soveltamalla EU:n palvelusopimusasetusta. Alkuperäinen päätös on vuodelta 2012, joka jälkeen Kuopion toimivalta-alue on laajentunut kuntaliitoksien vuoksi. Viranomaisen järjestämällä liikenteellä (paikallisliikenteen linjat 1 - 40 sekä maaseutuliikenteen linjat 42 - 86, liikenteen reitit ja aikataulut) on palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta.

Viranomainen voi myöntää myös jatkossa palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankituille liikenteille yksinoikeuksia julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Päätökset yksinoikeuksien myöntämisestä julkaistaan tällä sivustolla.

EU:n palvelusopimusasetuksen mukaan markkinaehtoinen liikenne ei saa aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jolle on myönnetty yksinoikeus.         

           

Kuopion kaupungin toimivalta-alue vuonna 2018

 

Kaukoliikenteen reitit Kuopion keskustassa

Kuopion toria lähiympäristöineen on kehitetty pitkäjänteisesti kaupunginhallituksen vuonna 2006 hyväksymien suunnitteluperiaatteiden pohjalta. Yksi hyväksytyistä periaatteista on, että keskustakehän (Puistokatu - Minna Canthin katu - Vuorikatu - Suokatu) sisäpuolista autoliikennettä rauhoitetaan ja turhaa läpiajoliikennettä vähennetään.

Tämän periaatteen mukaisesti kaupunginhallituksen vuonna 2008 hyväksymässä Kuopion keskusta-alueen liikenteen yleissuunnitelmassa on linjattu, että kaukoliikennettä ei ohjata ydinkeskustan kautta. Tori lähiympäristöineen toimii paikallisliikenteen pääterminaalina ja keskustakehän sisäpuolella olevat pysäkit on varattu paikallisliikenteen käyttöön.

Kaukoliikenteen reitit tuleekin suunnitella kulkemaan keskustakehän ulkopuolella esim. reitillä Asemakatu-Puistokatu.

 

Kilpailun rajoittaminen

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 20.9.2018, että vuoden 2018 paikallisliikenteen tarjouskilpailun kahdessa kohteessa ( linjat 4 ja 8 sekä linjat 30-40) tilaaja varaa itselleen oikeuden olla hyväksymättä yhden tarjoajan tekemiä tarjouksia siltä osin, kun tarjousten hyväksyminen johtaisi määräävän markkina-aseman tai monopoliaseman syntymiseen toimivalta-alueen paikallisliikenteessä.

Hyväksyttävät tarjoukset ratkaistaan tilaajan kannalta kokonaistaloudellisimman kokonaisuuden perusteella. Yhden tarjoajan tehdessä edullisimman tarjouksen molemmista kohteista, ja tarjousten hyväksyminen johtaisi määräävän markkina-aseman tai monopoliaseman syntymiseen, jätetään hyväksymättä se tarjous, jonka piste-ero toiseksi halvimpaan tarjoukseen on pienin. Rajoitusta ei kuitenkaan käytetä, jos kohdekohtainen piste-ero halvimman ja toiseksi halvimman tarjouksen välillä on yli 10 %.

Kaupungin laskutusosoitteen postitoimipaikka

Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue/joukkoliikenne
PL 3016
70090 MONETRA