Runkolinjat 2026

Kuopion kaupunki suunnittelee vuonna 2026 liikennöinnin aloittavaa Vilkun runkobussilinjastoa. Runkolinjoilla pyritään mahdollistamaan nykyistä aikatauluvapaampi liikkuminen vuorovälejä tihentämällä ja liikennöintiaikoja laajentamalla. Runkolinjojen toimintaa tullaan tukemaan infrastruktuuritoimenpiteillä ja liikennevaloetuuksilla. Tavoitteena on nopeuttaa liikennöintiä ja parantaa vuorojen täsmällisyyttä sekä kehittää liikkumisympäristön laatua, jotta pysäkit, vaihtopysäkkialueet ja liityntämatkat pysäkeille ovat sujuvia, esteettömiä ja turvallisia.

Runkolinjat kytkeytyvät tiiviisti kaupunkiseudun strategisen maankäytön suunnitteluun ja toteuttavat Kuopion seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksessa vähähiiliselle ja kestävälle yhdyskuntarakenteelle asetettua kehityspolkua. Tavoitteena on kasvattaa kestävien liikkumismuotojen osuutta liikennesuoritteesta, mahdollistaa sujuva arki ja parantaa työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuutta kestävillä kulkumuodoilla. Kuopion seudulla edistetään edellä kuvattuja tavoitteita Kuopion kaupunkiseutusuunnitelman mukaisesti, jossa yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on tehostaa maankäyttöä runkolinjareittien varrella, jolloin parhaan palvelutason joukkoliikennepalvelut ovat entistä useamman ulottuvilla ja alueiden saavutettavuus paranee.

Runkolinjojen suunnitellut reitit ja vuorotarjonta

Kuopion seudun runkolinjaselvityksessä määritettiin karkealla tasolla kolmen Kuopion sisäisen runkolinjan reitit ja palvelutaso. Runkolinjaston tulevat muodostamaan ensimmäisessä vaiheessa:

  • runkolinja, joka noudattelee nykyisen linjan 4 reittiä Neulamäki-Savilahti-keskusta-Männistö-Saarijärvi-Kelloniemi 
  • runkolinjapari, joka noudattelee linjojen 5&6 reittejä Pyörönkaari-Saaristokaupunki-keskusta-Puijonlaakso. 

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavia runkolinjoja määritettäessä tutkittiin eri reittien ja alueiden potentiaalia runkolinjoille mm. väestö- ja työpaikkamäärien, tulevaisuuden maankäytön sekä matkustustilastojen perusteella. Runkolinjojen reittisuunnittelua tarkennetaan 2023-24 tehtävässä jatkotyössä, jonka yhteydessä tullaan järjestämään syksyn 2023 aikana verkkokysely ja kuulemistilaisuuksia.

Ensimmäisen vaiheen runkolinjat toteutaan vuonna 2026 kesäkaudesta alkaen. Runkolinjastoa on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa huomioiden ensimmäisistä runkolinjoista saadut kokemukset sekä maankäytön kehitys. Runkolinjojen lisäksi jatketaan myös muun Vilkun linjaston kehittämistä.

Kuva. Runkolinjojen reitit karkealla tasolla. Reitit tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Taulukko. Runkolinjalle 4 suunnitellut vuorovälit. Vuorotarjonta tarkentuu suunnittelun edetessä.

Taulukko. Runkolinjaparille 5&6 suunniteltu vuorotarjonta (taulukossa esitetty linjojen yhdistetty vuoroväli korostettuna ja suluissa yksittäisen linjan vuoroväli). Vuorotarjonta tarkentuu suunnittelun edetessä.
Kuopion kaupunkiseudun runkolinjaselvitys 2022

Vuoden 2022 aikana laadittiin Kuopion seudun MAL-sopimuksen ja kaupunkiseutusuunnitelman tavoitteiden mukaisesti selvitys Kuopion seudun runkobussilinjoista. Selvityksen perusteella on tehty päätös keväällä 2023, jonka mukaan Kuopiossa aloitetaan liikennöinti kolmella runkolinjalla (4, 5 ja 6) vuodesta 2026 alkaen ja tarkemman suunnittelun pohjana toimii selvityksessä esitetty palvelutaso ja suunnitteluperusteet. Selvitystyön laatimiseen on saatu AKKE-tukea Pohjois-Savon liitolta.

Kuopion seudun runkolinjaselvitys - raportti (pdf)

Runkolinjojen infrastruktuuritoimenpiteet 2024-26

Kuopion kaupunki käynnisti keväällä 2023 suunnitteluhankkeen, jossa kehitetään joukkoliikenneinfrastruktuuria vuonna 2026 liikennöinnin aloittavien runkolinjojen ja Kuopio–Siilinjärvi-välin linjojen reiteillä. Joukkoliikenteen käytön kynnystä halutaan madaltaa nopeuttamalla bussien matka-aikoja, kehittämällä matkaketjuja ja parantamalla pysäkkien laatutasoa. 

Hanke koostuu kahdesta vuosien 2023-24 aikana tehtävästä selvityksestä, joissa suunnitellaan ratkaisuja joukkoliikennettä hidastaviin pullonkaulakohtiin muun muassa kehittämällä liikennevaloetuuksilla ja risteysten kaistajärjestelyillä. Lisäksi arvioidaan toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa runkolinjojen pysäkkien saavutettavuutta, esteettömyyttä ja varustelutasoa sekä sujuvoittaa matkaketjuja yhdistämällä jalankulku, pyöräily ja Kuopion ulkopuolelta tulevat joukkoliikenneyhteydet tehokkaaseen joukkoliikenteen runkolinjastoon. Hankkeessa on mukana myös Siilinjärven kunta ja selvitystyön laatimiseen on saatu AKKE-tukea Pohjois-Savon liitolta.

Muutokset joukkoliikenneinfrastruktuuriin pyritään toteuttamaan vuosina 2024-2026 ennen runkolinjojen 4, 5 ja 6 liikennöinnin aloitusta 2026 kesäaikataulukaudella.