KÄLLI – Kuopion älykäs liikenneinfra-hanke 2020-2022

Tämä hanke on jatkoa Kuopion seudun viisaan liikkumisen hankkeelle, joka toteutettiin vuosina 2016-2019.

Lisää Kuopion seudun viisaan liikkumisen hankkeesta pääset lukemaan täältä.

Kuopion älykäs liikenneinfra- hankkeen toteuttaa Kuopion kaupunki. Tämä hanke jakaantuu kahteen osaan: investointihankkeeseen ja selvitystyöhankkeeseen. Näihin osiin sisältyvät seuraavat työpaketit: 

1. Bussien matkustajainformaationäytöt (investointi) 

2. Adaptiivinen liikennevalo-ohjaus (investointi) 

3. Avoimen datan rajapinnat (investointi) 

4. Kaupunkipyöräjärjestelmän kehittäminen (selvitystyö) 

5. Automaattiset bussit -selvitys (selvitystyö) 

6. Liikenteen mittaus-, ohjaus- ja tilannekuvajärjestelmä (selvitystyö) 

7. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskurit (investointi) 

8. Liikenteen data ja palvelut (selvitystyö) 

Hankekokonaisuuden tavoitteena on parantaa liikenteen ja pysäköinnin sujuvuutta, joukkoliikenteen käyttöastetta ja siten vähentää päästöjä ja energiankulutusta Kuopion alueella. Pyrkimyksenä on myös luoda uusia datalähteitä ja edelleen avointa dataa. 

Bussien matkustajainformaationäytöt asennetaan Kuopion kaupunkialueella liikennöiviin paikallisbusseihin. Näytöillä esitetään tietoa bussin matkasta ja reitistä, kuten seuraavat pysäkit, aikataulussa pysyminen ja mahdolliset poikkeukset. Informaationäytöt parantavat joukkoliikenteen palvelutasoa ja houkuttelevuutta etenkin uusille asukkaille tai harvakseltaan bussia käyttäville, sekä matkailijoille. 

Adaptiivinen liikennevalo-ohjaus tarkoittaa älykästä ja oppivaa liikennevalo-ohjausta. Tämä järjestelmä reagoi sulavasti eri liikennetilanteisiin ja järjestelmään liitetyt risteykset myös keskustelevat keskenään, ennakoiden tulevia liikennetilanteita. Adaptiivinen liikennevalo-ohjaus otetaan käyttöön reitillä Puijonlaaksontie-Savilahdentie-Tasavallankatu, sekä muutamaan risteykseen Leväsentiellä, Volttikadulla ja Saaristokadulla, kaikkiaan 21 risteykseen. Adaptiivinen liikennevalo-ohjaus parantaa liikenteen sujuvuutta vilkasliikenteisillä väylillä ilman uusien katujen tai liittymäjärjestelyiden rakentamista ja mahdollistaa laajemmat joukkoliikenteen ja jalankulun/pyöräilyn liikennevaloetuudet. 

Avoimen datan rajapinnoissa luodaan koontirajapinta pysäköintilaitosdatalle sekä talvikunnossapidon seurannan datalle. Pysäköintilaitoksista jaetaan paikkamäärätietoa aluksi muutamista laitoksista lähinnä keskustasta. Talvikunnossapidon seurannan dataa ovat auraus-, hiekoitus- ja muun kunnossapitokaluston liikkeet kartalla. Koontirajapinnan avulla edellä mainittuja datoja voidaan jakaa avoimena datana kaikkien kiinnostuneiden käyttöön ja sitä kautta edistää uusien liikkumispalveluiden kehittymistä. Käytännössä tällaiset liikkumispalvelut voivat esim. helpottaa pysäköintipaikan löytämistä ja tukea talvipyöräilyä. 

Kaupunkipyöräjärjestelmää pyritään kehittämään yritysyhteistyötä ja mainosmyyntiä lisäämällä. Tässä työpaketissa tehdään aiheesta selvityksiä, joissa käydään läpi mm. seuraavaa: mainostuksen tuottopotentiaali, mainostuksen toteuttamisen tavat, yritysyhteistyön eri kuviot. Selvitysten pohjalta kaupunki voi tehdä ratkaisuja mainosmyynnin ja yritysyhteistyön aloittamisesta. 

Automaattibussien selvitystyössä selvitetään ns. robottibussien käyttöä Savilahden alueella. Selvitettäviä asioita ovat teknologian ”kypsyys”, bussien hyöty alueen liikkumisessa, ympäristön soveltuvuus busseille, turvallisuus ja kustannukset. Selvitettävänä on robottibussien käyttö esim. kampusalueen sisäisenä liikkumismuotona ja pysäköintilaitosten syöttöliikenteessä. Tämä selvitys tukee osaltaan viisaan liikkumisen tavoitteita ja Savilahden kehittymistä tulevaisuuden kaupunginosana. 

Liikenteen mittaus-, ohjaus- ja tilannekuvajärjestelmä on laaja kokonaisuus, jossa selvitetään monipuolisesti liikennetiedon keruun ja hyödyntämisen mahdollisuuksia. Tutkittavia asioita ovat mm. liikenteen (pyöräilijät, jalankulkijat, ajoneuvot) laskentaan soveltuvat mittalaitteet ja anturit, eri lähteistä tulevaa tietoa keräävä järjestelmä sekä työkalut liikennetietojen yhdistelyyn ja analysointiin. 

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskurit laskevat automaattisesti näiden tienkäyttäjäryhmien liikennemääriä. Tällä hetkellä automaattista laskentaa em. tienkäyttäjistä ei ole, vaan laskentaa on suoritettu harvakseltaan käsinlaskentoina. Uusilla laskureilla saadaan tietoa vuoden ja kellon ympäri. Tietoa hyödynnetään monipuolisesti kaupunkisuunnittelussa ja sitä on myös tarkoitus jakaa avoimena datana. 

Liikenteen data ja palvelut -työpaketissa kehitetään viisasta liikkumista usealla pienemmällä, mutta näkyvällä toimella: testataan pyöräteiden talvikunnossapidon julkista seurantanäkymää, tuodaan uusia maksutapoja kaupunkipyöriin Waltti-integraatiolla, selvitetään uusia rajapintojen avauksia ja testataan datan visualisointipalveluja. Etenkin kaupunkipyörien Waltti-maksaminen on näkyvä parannus kaupunkipyörien käyttöön, kun samalla sovelluksella voi ostaa niin bussilippuja kuin kaupunkipyörien käyttöoikeuksiakin. 

Hankkeen kokonaisbudjetti on 836 400 euroa, josta investointihankkeen osuus on 470 000 euroa ja selvitystyöhankkeen 366 400 euroa. Hankkeen rahoituksesta 30% on Kuopion kaupungin vastuulla ja 70% tulee Euroopan Unionilta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksena. 

Hankkeessa tehdyt selvitykset:


Uutisia:

https://www.kuopio.fi/adaptiivinen-liikennevalo-ohjaus