KÄLLI – Kuopion älykäs liikenneinfra-hanke 2020-2022

Tämä hanke on jatkoa Kuopion seudun viisaan liikkumisen hankkeelle, joka toteutettiin vuosina 2016-2019.

Lisää Kuopion seudun viisaan liikkumisen hankkeesta pääset lukemaan täältä.

Kuopion älykäs liikenneinfra- hankkeen toteuttaa Kuopion kaupunki. Tämä hanke jakaantuu kahteen pääosaan: investointihankkeeseen ja selvitystyöhankkeeseen. Näihin osioihin sisältyvät seuraavat osakokonaisuudet:

  1. Joukkoliikennettä tukeva infrastruktuuri (investointi)
  2. Adaptiivinen liikennevalojärjestelmä (investointi)
  3. Älykäs pysäköinninohjausjärjestelmä (investointi/selvitystyö)
  4. Kaupunkipyöräjärjestelmän kehittäminen (selvitystyö)
  5. Autonomiset bussit -selvitys (selvitystyö)
  6. Liikenteen mittaus-, ohjaus- ja tilannekuvajärjestelmä (selvitystyö)

Hankekokonaisuuden tavoitteena on parantaa liikenteen ja pysäköinnin sujuvuutta, joukkoliikenteen käyttöastetta ja siten vähentää päästöjä ja energiankulutusta Kuopion alueella.

Joukkoliikennettä tukeva infrastruktuuri kattaa monipuolisesti eri asioita. Yksi osa on sähköbussien latausasemavalmiuden rakentaminen Kuopion matkakeskukseen, jotta tulevaisuudessa eri liikennöitsijät voisivat helpommin käyttää sähköbusseja Kuopion alueella. Tässä osakokonaisuudessa hankitaan myös infonäyttöjä bussipysäkeille sekä busseihin, jolloin ihmisten liikkuminen joukkoliikennevälineillä helpottuu.

Adaptiivinen liikennevalojärjestelmä on yksi hankkeen näkyvimmistä osista. Näitä älykkäitä ja oppivia liikennevaloja hankitaan ainakin Savilahteen, reitille Puijonlaaksontie-Savilahdentie-Tasavallankatu. Optiona on laajentaa järjestelmää edelleen Puijonlaaksontiellä ja Tasavallankadulla. Adaptiiviset liikennevalot parantavat liikenteen sujuvuutta vilkasliikenteisillä väylillä ilman uusien katujen tai liittymäjärjestelyiden rakentamista.

Älykkäässä pysäköinninohjausjärjestelmässä suunnitellaan ja hankitaan keinoja mitata pysäköintilaitosten tietoja (esim. käyttöaste eri aikoina, ennusteet) sekä esittää tätä tietoa kuluttajille. Myös adaptiivinen liikennevalojärjestelmä voi hyödyntää pysäköintilaitosten tietoja. Alkuvaiheessa tämä järjestelmä sijoittuu Savilahden alueella oleviin yritysten omistamiin pysäköintilaitoksiin. Tätä järjestelmää on tarkoitus pystyä myöhemmin laajentamaan muuallekin Kuopion alueelle.

Kaupunkipyöräjärjestelmää pyritään kehittämään toisaalta yritysyhteistyötä lisäämällä ja toisaalta analysoimalla pyörien käyttödataa uusilla työkaluilla. Tavoitteena tulevaisuudessa on hankkia lisää pyöriä, laajentaa asemaverkostoa sekä tehostaa pyörien ylläpito-operointia.

Autonomisten bussien selvitystyössä selvitetään ns. robottibussien käyttöä Savilahden alueella. Selvitettäviä asioita ovat teknologian ”kypsyys”, robottibussista saatavat hyödyt, turvallisuus ja kustannukset.

Liikenteen mittaus-, ohjaus- ja tilannekuvajärjestelmä on laaja kokonaisuus, jossa selvitetään monipuolisesti liikennetiedon keruun ja hyödyntämisen mahdollisuuksia. Tutkittavia asioita ovat mm. liikenteen (pyöräilijät, jalankulkijat, ajoneuvot) laskentaan soveltuvat mittalaitteet ja anturit, eri lähteistä tulevaa tietoa keräävä järjestelmä sekä työkalut liikennetietojen yhdistelyyn ja analysointiin.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 836 400 euroa, josta investointihankkeen osuus on 470 000 euroa ja selvitystyöhankkeen 366 400 euroa. Hankkeen rahoituksesta 30% on Kuopion kaupungin vastuulla ja 70% tulee Euroopan Unionilta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksena.

Hankkeessa tehdyt selvitykset:


Uutisia:

https://www.kuopio.fi/adaptiivinen-liikennevalo-ohjaus