KÄLLI – Kuopion älykäs liikenneinfra-hanke 2020-2022

 

Kuopion älykäs liikenneinfra-hanke on päättynyt – hankkeessa toteutettiin useita liikenteen älyratkaisuja

Kuopion kaupungin toteuttama Kuopion älykäs liikenneinfra-hanke KÄLLI alkoi 1.1.2020 ja päättyi 31.12.2022. Hankkeessa pyrittiin edistämään viisasta liikkumista, parantamaan liikenteen ja pysäköinnin sujuvuutta, joukkoliikenteen käyttöastetta ja luomaan uusia avoimen liikennedatan lähteitä. Näillä toimenpiteillä tavoiteltiin liikenteen ja liikkumisen päästöjen ja energiankulutuksen vähentämistä Kuopion alueella. 

Hankkeessa oli yhteensä 10 osa-aluetta: 

 1. Bussien matkustajainformaationäytöt 

 1. Adaptiivinen liikennevalo-ohjaus  

 1. Älykäs pysäköinninohjausjärjestelmä 

 1. Avoimen datan rajapinnat 

 1. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden laskurit  

 1. Waltti-maksaminen Kuopion kaupunkipyöriin 

 1. Kaupunkipyöräjärjestelmän yritysyhteistyö ja mainosmyynti -selvitys 

 1. Automaattiset bussit -selvitys  

 1. Liikenteen mittaus-, ohjaus- ja tilannekuvajärjestelmä -selvitys 

 1. Liikenteen data ja palvelut -selvityksiä 

Bussien matkustajainformaationäytöt asennettiin 47 Kuopion kaupunkialueella liikennöivään paikallisbussiin. Osaan paikallisbusseista näytöt oli asennettu jo aiemmin, ja KÄLLI-hankkeen hankinnan myötä kaikissa Kuopion kaupunkialueella liikennöivissä paikallisbusseissa on nykyään näytöt. Näytöillä esitetään tietoa bussin matkasta ja reitistä, kuten seuraavat pysäkit, aikataulussa pysyminen ja mahdolliset poikkeukset. Informaationäytöt parantavat joukkoliikenteen palvelutasoa ja houkuttelevuutta etenkin uusille asukkaille tai harvakseltaan bussia käyttäville, sekä matkailijoille. 

Adaptiivinen liikennevalo-ohjaus tarkoittaa älykästä ja oppivaa liikennevalo-ohjausta. Tämä järjestelmä reagoi sulavasti muuttuviin liikennemäärin ja järjestelmään liitetyt risteykset myös keskustelevat keskenään, ennakoiden tulevia liikennetilanteita. Adaptiivinen liikennevalo-ohjaus otettiin käyttöön reitillä Puijonlaaksontie-Savilahdentie-Tasavallankatu, sekä muutamaan risteykseen Leväsentiellä, Volttikadulla ja Saaristokadulla. Hankkeen aikana käyttöönotto suoritettiin 19 risteyksessä. Loput kaksi risteystä otetaan käyttöön kesällä 2023 Savilahden rakennustöiden edetessä. Adaptiivinen liikennevalo-ohjaus parantaa liikenteen sujuvuutta vilkasliikenteisillä väylillä ilman uusien kaistojen tai liittymäjärjestelyiden rakentamista ja mahdollistaa laajemmat joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn liikennevaloetuudet.  

Älykästä pysäköinninohjausjärjestelmää suunniteltiin vastaamaan kasvavan ja kehittyvän Savilahden alueen pysäköintitarpeeseen tulevaisuudessa. Tavoitteena oli rakentaa järjestelmä, jossa on koottuna tiedot kaikkien alueen pysäköintilaitosten vapaista pysäköintipaikoista, sekä tämän tiedon esittämiseksi muuntuvat opasteet katuverkolla ja verkkopalvelu/puhelinsovellus. Aiheesta teetettiin selvitys, jossa käytiin läpi tiedon keräämisen vaatimuksia, opasteiden sijoittelua ja määrää, kaupungin ja pysäköintilaitostoimijoiden vastuu- ja kustannusjakoa sekä ideoitiin tiedon esittämistä verkossa/sovelluksissa. KÄLLI-hankkeen aikana Savilahden pysäköintitarve ei kasvanut odotetulla tavalla esimerkiksi etätöiden lisääntyessä sekä liikunta- ja tapahtumakeskuksen rakentumisen viivästyessä. Näin ollen järjestelmän mahdollinen toteuttaminen päätettiin jättää odottamaan Savilahden alueen kehittymistä. Hankkeen aikana aloitettiin kuitenkin pysäköintidatan kerääminen, mikä luo edellytyksiä laajemman järjestelmän käyttöönottoon tulevaisuudessa. 

Avoimen datan rajapinnoissa luotiin avoimia koontirajapintoja liikennedatan lähteille. Koontirajapintoihin kootaan pysäköintilaitosten paikkamäärätietoa, talvikunnossapitokaluston liikkeiden tietoa Kuopion keskeiseltä kaupunkialueelta, joukkoliikenteen tietoa sekä liikennelaskentatietoa. KÄLLI-hankkeessa toteutettiin tämän rajapintakehityksen ensimmäinen vaihe. Myöhemmin koontirajapintoihin on mahdollista tuoda lisää liikennedataa, esimerkiksi uusista pysäköintilaitoksista ja liikennelaskentajärjestelmistä. Koontirajapinnat julkaistaan keväällä 2023 Kuopion kaupungin Datajalostamo -nimisellä älykaupunkialustalla. Liikennedatan jakaminen avoimena datana kaikkien kiinnostuneiden käyttöön edistää uusien liikkumispalveluiden kehittymistä. Käytännössä tällaiset liikkumispalvelut voivat esimerkiksi helpottaa pysäköintipaikan löytämistä tai kertoa, onko oma työmatkareitti aurattu.  

KÄLLI-hankkeessa hankittiin kaikkiaan 15 jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden laskuria, joilla kerätään liikennemäärätietoa. Hankkeen aikana asennettiin 11 laskuria keskeisille pyöräily- ja kävelyreiteille Kuopion keskusta-alueella ja sen ympärillä. Loput 4 laskuria asennetaan myöhemmin keväällä, mutta sitä ennen ne laskevat kaupungin ulkoliikuntapaikoilla kävijämääriä talven ja kevättalven ajan. Kuopiossa on aiemmin kerätty jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennemäärätietoa ainoastaan käsinlaskentoina harvakseltaan. Jatkossa tietoa on saatavilla vuoden ja vuorokauden ympäri avoimena datana. Tätä dataa voidaan hyödyntää mm. kaupunkisuunnittelussa, yritysten sijoittumisen suunnittelussa sekä opinnäytetöissä. 

Waltti-maksaminen Kuopion kaupunkipyöriin nimensä mukaisesti mahdollistaa Kuopion Vilkku-fillareiden maksamisen ja käyttöönoton Waltti-mobiili -sovelluksella, jolla voi ostaa myös paikallisliikenteen bussilippuja. Eri liikkumismuotojen maksamisen tuominen samaan sovellukseen helpottaa niiden käyttöä etenkin matkaketjuna ja edistää siten viisasta liikkumista. KÄLLI-hankkeen aikana Vilkku-fillareiden integraatio Waltti-mobiiliin käynnistettiin ja saatiin koekäyttövaiheeseen. Varsinaisesti toiminnallisuus valmistuu ja julkaistaan keväällä 2023. 

Kuopion kaupunkipyöristä eli Vilkku-fillareista teetettiin myös mainosmyynti- ja yritysyhteistyöselvitys. Selvityksessä tutkittiin ja arvioitiin pyörissä mainostamisen tuottopotentiaalia, mainostuksen toteuttamisen tapoja ja yritysyhteistyötä. Selvityksen pohjalta Kuopion kaupunki kilpailutti ja vuokrasi 250 Vilkku-fillarin mainospaikat kaudelle 2022, saaden näin tuloja kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämiseen.  

Automaattibusseista teetetty selvitys kartoitti mahdollisuuksia järjestää automaattibussikokeilu Savilahdessa. Selvityksessä tutkittiin teknologian kypsyyttä, automaattibussien hyötyä Savilahden alueen liikkumisessa (esimerkiksi kampusalueen sisäinen liikkumismuoto, pysäköintilaitosten syöttöliikenne), ympäristön soveltuvuutta busseille, turvallisuutta ja kustannuksia.  

Liikenteen mittaus-, ohjaus- ja tilannekuvajärjestelmän selvitystyö oli laaja kokonaisuus, jossa käsiteltiin liikennetiedon keräämistä ja hyödyntämistä. Tutkittavia asioita olivat mm. liikenteen (pyöräilijät, jalankulkijat, ajoneuvot) laskentaan soveltuvat mittalaitteet ja anturit, eri lähteistä tulevaa tietoa keräävät ja yhdistävät järjestelmät sekä työkalut liikennetietojen yhdistelyyn ja analysointiin. Tämä selvitystyö antaa pohjatietoa jatkohankintoja varten. 

Liikenteen data ja palvelut -osa-alueessa tehtiin esiselvityksiä monipuolisesti viisaaseen liikkumiseen liittyvistä aiheista:  

 • Talvikunnossapidon seurantanäkymää edistettiin yhdessä Fintrafficin kanssa, ja yhteistyön tuloksena Kuopion alueen talvikunnossapitotietoa tuotiin Fintrafficin omaan Liikennetilanne-palveluun julkisesti nähtäville. Tässä kertynyttä tietoa hyödynnettiin myös talvikunnossapitotiedon saattamisessa kaupungin omalle älykaupunkialustalle. 

 • Liikennelaskentaan liittyen tutkittiin mahdollisuutta koota liikennevalojärjestelmän keräämää liikennelaskentatietoa. Tämä tieto on ollut toistaiseksi hankalasti saatavissa, vaikka sitä kertyykin laajalta alueelta jatkuvasti. Mahdollista tulevaa hankintaa varten tehtiin vaatimusmäärittelyä ja pyydettiin tarvittavat tarjoukset tiedon keräämisestä ja avaamisesta avoimeksi dataksi. 

 • Alustavaa selvitystyötä tehtiin myös busseista poistuvien matkustajien laskennasta, mutta tätä lähdettiin toteuttamaan erillisessä Waltti-silmä -hankkeessa, jossa Kuopio on yhtenä kaupunkina mukana. 

Kuopion älykäs liikenneinfra-hanke oli osin jatkoa vuosina 2016-2019 toteutetuille Kuopion seudun viisaan liikkumisen hankkeelle ja Savilahden smarteimmat ratkaisut -hankkeelle. Liikennedataan liittyvää kehitystyötä jatketaan vuorostaan syksyllä 2022 käynnistyneessä Data liikenteeseen hankkeessa yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Data liikenteeseen -hankkeen keskiössä on liikennedatan hyödyntäminen esimerkiksi liikenteen tilannekuvan muodostamisessa. KÄLLI-hankkeen tuloksena Kuopion kaupungille myös rekrytoitiin uutena liikennejärjestelmäasiantuntija, jonka tehtävänä on vastata liikennedataa käsittelevien järjestelmien ylläpidosta sekä kehittämisestä. 

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 836 400 euroa. Hanke oli jaettu kahteen osa-hankkeeseen: investointihankkeen osuus oli 470 000 euroa ja selvitystyöhankkeen 366 400 euroa. Hankkeen rahoituksesta 30% oli Kuopion kaupungin vastuulla ja 70% oli ELY-keskuksen myöntämää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta. 

 

Hankkeessa tehdyt selvitykset:


 

Uutisia:

https://www.kuopio.fi/adaptiivinen-liikennevalo-ohjaus

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden automaattinen laskentajärjestelmä | Kuopio